Засновник та видавець: Чернігівський національний технологічний університет.

Журнал «Фінансові дослідження» включено до Переліку електронних наукових фахових видань України від 11.07.2017.

Рік заснування: 2016.Р

Періодичність виходу: 2 рази на рік (березень, вересень).

Мова статей: українська, російська, англійська.

Географія авторів: необмежена.

Політика:

Висвітлюються актуальні питання, присвячені теоретико-історичним основам розвитку фінансів, удосконаленню фінансової політики та фінансового механізму держави, проблемам міжнародних фінансів та світової економіки, теоретико-методологічним засадам розвитку фінансового ринку, фінансам суб’єктів господарювання, а також проблемам фінансово-економічної безпеки держави, розбудові податкової системи. Буде корисним для науковців, аспірантів, магістрантів та студентів вищих навчальних закладів.

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Рецензування :  усі статті рецензуються провідними спеціалістами в галузі економіки.

 

  Процедура рецензування та дотримання редакційної етики:

Усі статті, що подаються для публікації у науковому журналі «Фінансові  дослідження», в обов’язковому порядку проходять процедуру рецензування.

Редакційна політика журналу базується на таких принципах:

– професійний підбір рецензентів при розгляді наукових рукописів;

– висока вимогливість до якості наукових досліджень;

– об’єктивність та неупередженість при здійсненні наукового рецензування;

– конфіденційність результатів рецензування наукових рукописів;

– оперативність здійснення рецензування поданих наукових статей;

– недопущення наукового плагіату;

– суворе дотримання авторських та суміжних прав.

Редакція журналу категорично засуджує прояви плагіату в статтях як порушення авторських прав і наукової етики та вживає всіх можливих заходів для його недопущення.

Усі наукові рукописи в обов’язковому порядку проходять процедуру перевірки на наявність запозичень та існування плагіату.

Процедура рецензування є анонімною як для рецензента, так і для авторів і здійснюється двома незалежними рецензентами (подвійне «сліпе» рецензування).

1. До рецензування допускаються наукові статті, які пройшли первинний технічний контроль на відповідність тематичній спрямованості наукового журналу та технічному оформленню рукопису встановленим вимогам.

2. За наявності серйозних зауважень до технічного оформлення поданої для розгляду наукової статті, вона може бути повернута автору(-ам) на доопрацювання.

3. При позитивному висновку щодо технічного оформлення статті, з рукопису видаляється вся інформація про автора (-ів) і стаття надсилається рецензенту.

4. Рецензент розглядає статтю й зобов’язаний протягом двох тижнів надати розгорнуту рецензію.

Критеріями для перевірки рецензентами наукового рукопису є:

-  оригінальність наукового дослідження;

-  ґрунтовне опрацювання наукової літератури у сфері дослідження;

-  використання статистичних та економетричних методів дослідження;

-  застосування методів візуалізації результатів дослідження;

-  розкриття змісту всіх основних рубрик статті;

-  правильність обґрунтування мети, завдань, висновків дослідження;

-  науковий стиль викладення результатів дослідження;

Рецензент після розгляду матеріалів може винести одне з таких рішень:

-  прийняти рукопис для публікації в науковому журналі;

- прийняти рукопис для публікації в науковому журналі з внесенням незначних правок  (технічних або наукових   за узгодженням з автором (-ами));

-  відправити наукову статтю на доопрацювання автору (-ам) із повторним рецензуванням;

- відхилити статтю без можливості повторного подання (особливо за умови виявлення наявності плагіату та

  значної кількості запозичень).

5. За необхідності доопрацювати статтю. Рекомендації рецензентів надсилаються електронною поштою автору(-ам).

6. Після доопрацювання статті і за потреби повторного рецензування її новий варіант знову надсилається рецензенту без інформації про авторів.

7. У випадку повторного негативного результату рецензування стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду.

8. Після позитивного висновку рецензента, стаття приймається до друку і передається до редакційного відділу.

9. Рецензії та рекомендації на кожну статтю зберігаються в редакції не менше трьох років.

10. Рецензуванню не підлягають наукові рукописи, які підготовлені членами редакційної колегії.

 

  Рубрики:

1. Теоретико-історичні основи розвитку фінансів

2. Розвиток державного фінансового господарства

3. Фінансово-економічна безпека держави та суб’єктів підприємництва

4. Теоретико-методологічні засади розвитку фінансового ринку

5. Розбудова податкової системи держави

6. Розвиток фінансового посередництва

7. Фінанси суб’єктів господарювання

   

Передрукування без дозволу редакції заборонено, посилання на журнал при цитуванні обов’язкове.

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

 Головний редактор:

 

        Заступники головного редактора:

Гонта О. І., доктор економічних наук, професор;

Абакуменко О. В., доктор економічних наук, професор;

Ільчук В. П., доктор економічних наук, професор;


         Члени редакційної колегії:

Дерій Ж. В., доктор економічних наук, професор;  

Вовк В. Я., доктор економічних наук, професор;

Жаворонок А. В., кандидат економічних наук, доцент;  

Кичко І. І., доктор економічних наук, професор; 

Кульпінський С. В., доктор економічних наук, професор; 

Левківський В. М., доктор економічних наук, професор;

Маргасова В. Г., доктор економічних наук, професор; 

Прокопенко В. Ю., доктор економічних наук, професор; 

Савченко В. Ф., доктор економічних наук, професор; 

Величко А. Й., доктор економічних наук, професор, Господарська академія ім. Д. А. Ценова (м. Свіщов, Болгарія); 

Петрова Т. Д., доктор економічних наук, професор, Господарська академія ім. Д. А. Ценова (м. Свіщов, Болгарія).

 

Відповідальний секретар: Дубина Максим Вікторович

мобільний телефон: (099) 376-32-87

e-mail: [email protected]

[email protected]