ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАЧІ РУКОПИСІВ
НАУКОВИХ СТАТЕЙ ДО НАУКОВОГО ЕЛЕКТРОННОГО ВИДАННЯ

«ФІНАНСОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ»

 

Журнал «Фінансові дослідження» є науковим фаховим виданням України

(наказ МОНУ від 11 липня 2017 р. № 996).

 

Процедура подачі рукописів:

1. Для публікації статті в науковому електронному виданні «Фінансові дослідження» необхідно спочатку в обов’язковому порядку подати:

електронний варіант статті, оформленої за зразком (Додаток А);

довідку про авторів, заповнену за наведеним бланком (Додаток Б).

Звертаємо Вашу увагу, що ім’я та по батькові автора (ів) подаються повністю.

2. Розгляд статті складається з таких етапів:

технічна перевірка статті на відповідність основним вимогам щодо її оформлення;

Зверніть увагу: в кінці статті обов’язково подається інформація про ID автора (у системі наукової ідентифікації) у ORCID, ResearcherID або у SCOPUS.

Наприклад: ORCID: http://orcid.org/xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

ResearcherID:

Scopus Author ID:

наукове рецензування статті;

перевірка статті на відсутність плагіату.

У разі позитивного висновку стаття приймається до друку.

3. Після прийняття статті до друку автор повинен:

надіслати розширену структуровану анотацію (вимоги наведені нижче);

сплатити вартість публікації.

 

Основні вимоги до оформлення рукописів:

1. Вимоги до наукової статті. Статтю можна подавати однією з трьох мов: українською, російською, англійською.

Обсяг статті повинен бути таким: мінімум – 7 повних сторінок, максимум – 15 сторінок (остання сторінка має бути заповнена не менш ніж на 3/4).

Стаття надсилається електронною поштою на адресу: [email protected].net Текст статті набирається з використанням комп’ютерних текстових редакторів Word for Windows 97/2000/XP.

2. Вимоги до розширеної структурованої анотації

2. Вимоги до розширеної структурованої анотації

Fнотація повинна бути написана англійською (якщо мова статті українська) або українською (якщо мова статті англійська) мовами, обсягом не менше 1800 знаків (з пробілами), включаючи ключові слова, і подаватися окремим файлом.

Приклад оформлення розширеної структурованої анотації наведено у Додатку В.

За потреби редакція надає послуги з перекладу анотацій.

3. Структура статті. До друку приймаються лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи: УДК. Автори. Назва наукової або освітньої установи, де працюють автори. Назва статті. Анотації. Ключові слова. Вся інформація про авторів, назва статті, анотація і ключові слова подається трьома мовами: українською, російською, англійською. Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Мета статті. Виклад основного матеріалу. Висновки і пропозиції. Список використаних джерел.

4. Параметри сторінки повинні бути такими:

Формат А4 (210×297 мм).

Поля: верхнє, нижнє та бокові – 25 мм.

Верхній і нижній колонтитули, а також номери сторінок не вводити. Текст повинен бути вирівняний по ширині аркуша.

КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ У СТАТТІ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЧНОЇ РОЗСТАНОВКИ ПЕРЕНОСІВ ТА АВТОМАТИЧНИХ СПИСКІВ.

УСІ СПИСКИ ПРОСТАВЛЯЮТЬСЯ У РУЧНОМУ РЕЖИМІ!

5. Вимоги до оформлення структурних елементів статті.

5.1. УДК – шрифт Times New Roman (кегель 12), курсив, вирівнювання по лівому краю без абзацу.

5.2. Авториініціали та прізвище кожного автора починати з нового рядка (шрифт Times New Roman (кегель 12), розміщення по лівому краю, без абзацного відступу, напівжирний), науковий ступінь або посада, якщо немає ступеня (шрифт Times New Roman (кегель 12), звичайний). Скорочення слід подавати згідно з ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні правила та вимоги» (наприклад: д-р екон. наук; канд. техн. наук; тис., млн, млрд; грн, табл., рис. тощо). Дані про авторів подаються трьома мовами.

5.3. Назва організації – місце (я) роботи автора (-ів) (вирівнювання по лівому краю без абзацного відступу, шрифт Times New Roman (кегель 10)). Після назви організації через кому вказуються місто та країна розміщення організації (трьома мовами).

5.4. Назва статті – шрифт Times New Roman (кегель 12). Подається прописними напівжирними літерами, вирівнювання по центру без абзацу, трьома мовами.

5.5. Анотація – шрифт Times New Roman (кегель 9), курсив, вирівнювання по ширині, абзацний відступ 0,63 см, одинарний інтервал. В анотації має бути чітко сформульована головна ідея статті та коротко обґрунтована її актуальність (обсяг – 600–1000 знаків з пробілами). У статті подаються анотації трьома мовами: українською, російською, англійською (Додаток А).

5.6. Ключові слова – шрифт Times New Roman (кегель 9), вирівнювання по ширині, абзацний відступ 0,63 см, одинарний інтервал. Ключові слова подаються трьома мовами. Кількість ключових слів – 5–7, які записуються через крапку з комою (Додаток А).

5.7. Основний текст – текст статті з заголовками (вирівнювання по ширині, абзац – 0,63 см, шрифт Times New Roman (кегель 12), одинарний інтервал).

Основний текст статті обов’язково повинен містити такі необхідні елементи – розділи (Times New Roman, кегель 12, напівжирний):

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Мета статті. Виклад основного матеріалу. Висновки і пропозиції. Список використаних джерел.

Після назви розділів ставиться крапка і продовжується текст самої статті.

Увага! Виклад основного матеріалу повинен бути не менше 7 аркушів.

Цитати, таблиці, статистичні дані, цифрові показники, що підвищують рівень аналітичних матеріалів, подаються з посиланням на джерела. Таблиці мають бути пронумеровані й мати заголовок. Відповідальність за наведені показники несе автор.

Рисунки і таблиці необхідно подавати у статті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.

Ілюстрації (рисунки та чорно-білі фотографії)

Під час виконання рисунків рекомендується використання Microsoft Visio 2007 (2003). За умови використання закладеної графіки Microsoft Word рисунки повинні бути згрупованими. Шрифт рисунків Times New Roman, кегель 12, курсив. Рисунки не повинні виходити за межі текстового блока.

Рисунки позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах статті, якщо у статті є лише один рисунок, він не нумерується. Пояснювальні підписи, номер рисунка, його назву розміщують послідовно під ілюстрацією.

Наприклад:

Рис. 1. Складові конкурентоспроможності на відповідній стадії розвитку економіки

Таблиці

Цифровий матеріал, що наводиться у статті, повинен оформлятися у вигляді таблиць.

Розмір тексту таблиць – кегель 12. Усі таблиці повинні мати заголовки. Нумераційний заголовок таблиць (кегель 12) вирівнюють по правому краю таблиці, тематичний заголовок таблиці – по центру (кегель 12, курсив). Всі графи таблиць повинні мати назву.

Наприклад:

Таблиця 1

Аналіз показників діяльності підприємства

Показники

Формула
розрахунку

Фактори,
що впливають на показник

Напрями поліпшення
показників

1.

 

 

 

 

 

 

Якщо таблиця не вміщується на одній сторінці, всі її колонки нумерують, а над перенесеною частиною таблиці справа надписують: «Закінчення табл. 1».

Формули

Використовуючи формули, необхідно дотримуватися певних правил.

Великі, довгі та громіздкі формули, які мають у складі знаки суми, добутку, диференціювання, інтегрування, розміщують на окремих рядках. Це стосується також і всіх нумерованих формул. Для економії місця кілька коротких однотипних формул, відокремлених від тексту, можна подати в одному рядку, а не одну під одною. Невеликі і нескладні формули, що не мають самостійного значення, вписують усередині рядків тексту.

Стиль формул: хімічні формули набирають прямим шрифтом. Формули, на які є посилання, нумерують арабськими цифрами в круглих дужках праворуч, не виходячи за поле. Формули необхідно вирівнювати по лівому краю сторінки. Між ними та текстом витримується інтервал в один рядок. Обов’язково подають розшифрування літерних позначень величин у формулах. Для набору позначень фізичних величин використовують редактор формул Microsoft Equation для WINDOWS.

Наприклад:

Ефективна ставка процента для позичальника визначається за формулою (1)

, (1)

де SK – величина знижки (%);

h – період дії знижки (днів);

z – тривалість відстрочки платежу (днів).

5.8. Список використаних джерел необхідно складати за вимогами ВАК України (Бюлетень ВАК України № 5, 2009), розміщувати бібліографічні записи за алфавітом чи у послідовності їхніх перших згадувань в основному тексті статті. Список літератури повинен містити не менше 7 джерел.

Посилання на матеріали з інтернет-енциклопедії Вікіпедія не прийнятне для наукових статей, оскільки це джерело неперевірене і немає наукового підґрунтя.

Зверніть увагу! Посилання на власні статті дозволяється в розмірі не більше 15–20 %
від загальної кількості найменувань літературних джерел (1-2 з 10 джерел)!!!

5.9. Після списку використаних джерел подається його транслітерація латиницею (з підзаголовком References) відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27.01.2010 р. (зі змінами від 23.12.2015 р.).

Reference повинен бути оформлений за міжнародним бібліографічним стандартом APA (http://www.bibme.org/citation-guide/APA/book).

Примітка: після транслітерованої назви праці латинськими літерами зазначається переклад англійською мовою у квадратних дужках.

Для транслітерування літератури (References) пропонуємо скористатися online-конвекторами:

- для української мови: http://ukrlit.org/transliteratsiia та ін.;

- для російської мови: http://translit-online.ru/pasport.html

http://translit.net/ru/

http://fotosav.ru/services/transliteration.aspx

Приклади оформлення транслітерованого списку використаних джерел наведено у Додатку Г.

У разі необхідності редакція надає послуги з підготовки References.

6. Обов’язково у кінці статті подаються дані про автора (ів) (трьома мовами):

прізвище, ім’я та по батькові (повністю) – кегель 9, напівжирний;

науковий ступінь, вчене звання, посада автора (ів) – кегель 9;

місце роботи автора (ів) та адреса організації – кегель 9;

електронна адреса автора (ів) – кегель 9 (Додаток А).

ID (у системі наукової ідентифікації) у ORCID, ResearcherID або у SCOPUS.

Наприклад: ORCID: http://orcid.org/xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

ResearcherID:

Scopus Author ID:

 

7. Оплата публікації. Опублікування наукових статей у науковому журналі «Фінансові дослідження» є платним. Вартість публікації однієї сторінки наукової статті становить 25 грн (прохання обов’язково уточнювати вартість публікації). Оплата підтверджується квитанцією, зразок якої наведено у Додатку Д.

 

8. Контактна інформація.

Матеріали необхідно надсилати на електронну адресу:

[email protected]net

Контактна особа: Дубина Максим Вікторович.

Моб. тел.: 099-37-63-287.

Viber: 099-37-63-287

 

Відповідальність за матеріали, наведені у статті, несе автор.

Неправильно оформлені автором стаття та супровідні документи, що не

відповідають зазначеним вимогам, розглядатися не будуть.

 

Редакція розглядає надходження публікації та супровідних документів (рецензії, довідки про авторів тощо) як згоду дописувача (ів) щодо передачі авторського права на використання твору (тиражування, розповсюдження т. ін.).

Редакція журналу залишає за собою право на розповсюдження в електронній або паперовій формах журналу «Фінансові дослідження» цілком або лише окремих статей, що вже опубліковані у ньому, без повідомлення про ці дії авторів статей із збереженням їх авторських прав згідно з Законами України «Про інформацію» № 2657-12 (редакція від 09.06.2004 р.) та «Про науково-технічну інформацію» № 3322-12 (редакція від 06.01.2004 р.).

Додаток А

Приклад оформлення статті

УДК 336.77.01-048.44

М. В. Дубина, канд. екон. наук, доцент

Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ КРЕДИТІВ

М. В. Дубина, канд. экон. наук, доцент

Черниговский национальный технологический университет, г. Чернигов, Украина

НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К СИСТЕМАТИЗАЦИИ И КЛАССИФИКАЦИИ КРЕДИТОВ

Maksym Dubyna, PhD in Economics, Associate Professor

Chernihiv National University of Technology, Chernihiv, Ukraine

SCIENTIFIC APPROACHES AS FOR CREDITS SYSTEMATIZATION
AND CLASSIFICATION

У межах статті проаналізовано основні види кредитів, що на сьогодні можна виділити, аналізуючи особливості функціонування та розвитку кредитних відносин. Класифікація всіх типів кредитів була реалізована за рахунок ідентифікації основних ознак, до яких було віднесено наступні: за порядком надання позики, за характером кредитора, за характером позичальників, за термінами кредитування, залежно від об’єкта кредитування, за видом процентної ставки, за способом видачі коштів, за галузевою спрямованістю кредиту, за рівнем ризику, за методами погашення та сплати позики, за наявністю застави. У сукупності всі окреслені ознаки та відповідні їм види позик утворюють єдину систему класифікації кредитів, яка на сьогодні містить найбільш відомі та розповсюджені їх типи.

Ключові слова: кредит; класифікація; банк; кредитна установа; кредитна компанія; фінансовий посередник; фінансова установа; позичальник; кредитор.

В статье проанализированы основные виды кредитов, что на сегодня можно выделить, анализируя особенности функционирования и развития кредитных отношений. Классификация всех типов кредитов была реализована за счет идентификации основных признаков, к которым были отнесены следующие: по порядку предоставления кредита, по характеру кредитора, по характеру заемщиков, по срокам кредита, в зависимости от объекта кредитования, по виду процентной ставки, по способу выдачи средств, по отраслевой направленности кредита, по уровню риска, по методам погашения и уплаты займа, при наличии залога по кредиту. В совокупности все указанные признаки и соответствующие им виды займов образуют единую систему классификации кредитов, которая на сегодня содержит наиболее известные и распространенные их типы.

Ключевые слова: кредит; классификация; банк; кредитное учреждение; кредитная компания; финансовый посредник; финансовое учреждение; заемщик; кредитор.

Within the article, main types of credits were analyzed, which can be defined as of today by analyzing of the peculiarities of credit relation functioning and development. Classification of all types of credits was implemented on account of the main peculiarities identification, to the number of which the following were related: under the order of provision, under creditor character, or by the character of the borrowers and by the terms depending on the crediting object, under percentage rate, by means of funds issue and by branch direction of credit, under risk level, by means of credit remuneration and credit payment, at presence of collateral. Combined, all defined peculiarities and relevant types of credit, shall create integrated system of credits classification, which at the present moment comprises the most known and distributed their types.

Keywords: credit; classification; bank; credit institution; credit company; financial intermediary; financial institution; borrower; creditor.

Постановка проблеми.

  1. Аналіз останніх досліджень і публікацій.

  2. Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми.

  3. Мета статті. Головною метою цієї роботи є …

Виклад основного матеріалу.

Висновки і пропозиції.

Список використаних джерел

1. Банківські операції : підручник / за ред. А. М. Мороза. К. : КНЕУ, 2008. 384 с.

2. Версаль Н. І. Теорія кредиту : навч. посіб. / Н. І. Версаль, Т. В. Дорошенко. К. : Києво-Могилянська академія, 2007. 483 с.

3. Савлук М. І. Гроші та кредит / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна. К. : КНЕУ, 2001. 602 с.

4. Демківський A. B. Гроші та кредит : навч. посіб. / А. В. Демківський. К. : Дакор, 2005. 528 с.

5. Колодізєв О. М. Гроші і кредит : підручник / О. М. Колодізєв, В. Ф. Колесніченко. – К. : Знання, 2010. – 615 c.

6. Дубина М. В. Поліваріантність трактувань змісту дефініцій «банківська операція», «банківська послуга», «банківський продукт» / М. В. Дубина // Наукові основи економічного розвитку України та світу : кол. моногр. / за заг. ред. О. В. Царенко, С. В. Коляденко, В. П. Ільчука. – Д. : НГУ, 2014. – С. 235–267.

7. Дубина М. В. Стан та перспективи розвитку колекторських компаній в Україні / М. В. Дубина, Я. В. Жарій, Ю. В. Лях // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». – 2012. – № 3 (60). – С. 267–278.

8. Мишкін Ф. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / Ф. Мишкін. – К. : Основи, 1998. – 963 с.

9. Щетинін A. І. Гроші та кредит : підручник / А. І. Щетинін. – К. : ЦНЛ, 2006. – 432 с.

10. Положення про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за позиками комерційних банків [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0538500-98.

11. Положенні про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0231-12.

12. Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0351500-16.

References

1. Moroz, A. M. (Ed.). (2008). Bankivski operatsii [Bank operations]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

2. Versal, N. I., Doroshenko, T. V. (2007). Teoriia kredytu [Theory of credit]. Kyiv: Kyievo-Mohylianska akademiia [in Ukrainian].

3. Savluk, M. I., Moroz, A. M., Pukhovkina, M. F. (2001). Hroshi ta kredyt [Money and credit]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

4. Demkivskyi, A. B. (2005). Hroshi ta kredyt [Money and credit]. Kyiv: Dakor [in Ukrainian].

5. Kolodiziev, O. M., Kolesnichenko, V. F. (2010). Hroshi ta kredyt [Money and credit]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].

6. Dubyna, M. V. (2014). Polivariantnist traktuvan zmistu definitsii «bankivska operatsiia», «bankivska posluha», «bankivskyi produkt» [Poly variance of the of the terms determination “banking”, “banking service”, “banking product”]. In O. V. Tsarenko, S. V. Koliadenko, V. P. Ilchuk (Eds.), Naukovi osnovy ekonomichnoho rozvytku Ukrainy ta svitu – Scientific fundamentals of economic development of Ukraine and the world (pp. 235–267). Donetsk: NHU [in Ukrainian].

7. Dubyna, M. V., Zharii, Ya. V., Liakh, Yu. V. (2012). Stan ta perspektyvy rozvytku kolektorskykh kompanii v Ukraini [Status and prospects of the collection companies in Ukraine]. Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia «Ekonomichni nauky» – Visnyk of Chernihiv State Technological University. Series „Economics”, 3 (60), 267–278 [in Ukrainian].

8. Myshkin, F. (1998). Ekonomika hroshei, bankivskoi spravy i finansovykh rynkiv [Economics of money, banking and financial markets]. Kyiv: Osnovy [in Ukrainian].

9. Shchetynin, A. I. (2006). Hroshi ta kredyt [Money and credit]. Kyiv: TsNL [in Ukrainian].

10. Polozhennia pro poriadok formuvannia i vykorystannia rezervu dlia vidshkoduvannia mozhlyvykh vtrat za pozykamy komertsiinykh bankiv [Regulation on the procedure for the formation and use of a reserve to compensate for possible losses on loans from commercial banks]. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0538500-98.

11. Polozhenni pro poriadok formuvannia ta vykorystannia bankamy Ukrainy rezerviv dlia vidshkoduvannia mozhlyvykh vtrat za aktyvnymy bankivskymy operatsiiamy [Provisions on the procedure for the formation and use by banks of Ukraine of the reserves for reimbursement of possible losses through actual banking operations]. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0231-12.

12. Polozhennia pro vyznachennia bankamy Ukrainy rozmiru kredytnoho ryzyku za aktyvnymy bankivskymy operatsiiamy [Regulation on the determination by banks of Ukraine of the amount of credit risk under active banking operations]. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0351500-16.

 

Дубина Максим Вікторович – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна).

Дубина Максим Викторович – кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры финансов, банковского дела и страхования, Черниговский национальный технологический университет (ул. Шевченко, 95, г. Чернигов, 14035, Украина).

Dubyna Maksym – PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Finance, Banking and Insurance, Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14035 Chernihiv, Ukraine).

E-mail: [email protected];

ORCID: 0000-0002-5305-7815

Researcher ID: F-3291-2014

Додаток Б

Бланк для оформлення

довідки про автора

 

ДОВІДКА ПРО АВТОРІВ

 

Дані про авторів

Українською мовою

Російською мовою

Англійською мовою

Прізвище

 

 

 

Ім’я

 

 

 

По батькові

 

 

 

Науковий ступінь

 

 

 

Вчене звання

 

 

 

Почесне звання

 

 

 

Місце роботи

 

 

 

Посада

 

 

 

Назва статті

 

 

 

Мова, якою буде друкуватися стаття

 

 

 

Обсяг статті

 

Поштова адреса, на яку необхідно надсилати примірник збірника

 

Контактна інформація

роб. тел.

 

дом. тел.

 

моб. тел.

 

e-mail

 

 

 

 

Додаток В

Приклад оформлення розширеної
структурованої анотації

 

М. В. Дубина, канд. екон. наук, доцент

Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ КРЕДИТІВ

М. В. Дубина, канд. экон. наук, доцент

Черниговский национальный технологический университет, г. Чернигов, Украина

НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К СИСТЕМАТИЗАЦИИ И КЛАССИФИКАЦИИ КРЕДИТОВ

Maksym Dubyna, PhD in Economics, Associate Professor

Chernihiv National University of Technology, Chernihiv, Ukraine

SCIENTIFIC APPROACHES AS FOR CREDITS SYSTEMATIZATION
AND CLASSIFICATION

Credit by its nature is a classic economic category which has been already researched in considerable number of scientific works. However, multi aspects character of credit and credit relations in general, its constant transformation in society lead to increased interest concerning cognition of this definition by scientists, Credit relations , as well as money relations, as of today penetrate the whole society and its economic sphere. Actually, credit is one of the movable forces of the country’s economic development. Importance of money-credit relations within economic system of the state and its further functioning stipulates increase of scientific interest of peculiarities arise study and credit development as an economic category. Objective of the article is defining types of credits, their systematization and classification by definite peculiarities. Within the article, main types of credits were analyzed, which can be defined as of today by analyzing of the peculiarities of credit relation functioning and development. Classification of all types of credits was implemented on account of the main peculiarities identification, to the number of which the following were related: under the order of provision, under creditor character, or by the character of the borrowers and by the terms depending on the crediting object, under percentage rate, by means of funds issue and by branch direction of credit, under risk level, by means of credit remuneration and credit payment, at presence of collateral. Combined, all defined peculiarities and relevant types of credit, shall create integrated system of credits classification, which at the present moment comprises the most known and distributed their types. As any other object, system of credits types is constantly in the process of its dynamic development. Transformation of the state’s economic state, change of political configuration of the society development and other exogenous factors stipulate as well continuous change of credit system itself, search and creation of new mechanisms of credits submission by different types of credit institutions, etc. As it is presented by experience of credit market development of Ukraine, it is in continuous state of its dynamic development, and difficulties arise in development of some financial institutions is being changed by activation and rapid development of other credit institutions. Thus, system of credits types classification is constantly being added by new types of credits and relevant peculiarities, under which they can be studied and separated as a single group.

Keywords: credit; classification; bank; credit institution; credit company; financial intermediary; financial institution; borrower; creditor.

References

1. Moroz, A. M. (Ed.). (2008). Bankivski operatsii [Bank operations]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

2. Versal, N. I., Doroshenko, T. V. (2007). Teoriia kredytu [Theory of credit]. Kyiv: Kyievo-Mohylianska akademiia [in Ukrainian].

3. Savluk, M. I., Moroz, A. M., Pukhovkina, M. F. (2001). Hroshi ta kredyt [Money and credit]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

4. Demkivskyi, A. B. (2005). Hroshi ta kredyt [Money and credit]. Kyiv: Dakor [in Ukrainian].

5. Kolodiziev, O. M., Kolesnichenko, V. F. (2010). Hroshi ta kredyt [Money and credit]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].

6. Dubyna, M. V. (2014). Polivariantnist traktuvan zmistu definitsii «bankivska operatsiia», «bankivska posluha», «bankivskyi produkt» [Poly variance of the of the terms determination “banking”, “banking service”, “banking product”]. In O. V. Tsarenko, S. V. Koliadenko, V. P. Ilchuk (Eds.), Naukovi osnovy ekonomichnoho rozvytku Ukrainy ta svitu – Scientific fundamentals of economic development of Ukraine and the world (pp. 235–267). Donetsk: NHU [in Ukrainian].

7. Dubyna, M. V., Zharii, Ya. V., Liakh, Yu. V. (2012). Stan ta perspektyvy rozvytku kolektorskykh kompanii v Ukraini [Status and prospects of the collection companies in Ukraine]. Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia «Ekonomichni nauky» – Visnyk of Chernihiv State Technological University. Series „Economics”, 3 (60), 267–278 [in Ukrainian].

8. Myshkin, F. (1998). Ekonomika hroshei, bankivskoi spravy i finansovykh rynkiv [Economics of money, banking and financial markets]. Kyiv: Osnovy [in Ukrainian].

9. Shchetynin, A. I. (2006). Hroshi ta kredyt [Money and credit]. Kyiv: TsNL [in Ukrainian].

10. Polozhennia pro poriadok formuvannia i vykorystannia rezervu dlia vidshkoduvannia mozhlyvykh vtrat za pozykamy komertsiinykh bankiv [Regulation on the procedure for the formation and use of a reserve to compensate for possible losses on loans from commercial banks]. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0538500-98.

11. Polozhenni pro poriadok formuvannia ta vykorystannia bankamy Ukrainy rezerviv dlia vidshkoduvannia mozhlyvykh vtrat za aktyvnymy bankivskymy operatsiiamy [Provisions on the procedure for the formation and use by banks of Ukraine of the reserves for reimbursement of possible losses through actual banking operations]. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0231-12.

12. Polozhennia pro vyznachennia bankamy Ukrainy rozmiru kredytnoho ryzyku za aktyvnymy bankivskymy operatsiiamy [Regulation on the determination by banks of Ukraine of the amount of credit risk under active banking operations]. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0351500-16.

13. Shyshkina, O. V., Dubyna, M. V. (2016). Hroshi ta kredyt [Money and credit]. Chernihiv: Vydavets Brahynets O. V. [in Ukrainian].

 

Дубина Максим Вікторович – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна).

Дубина Максим Викторович – кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры финансов, банковского дела и страхования, Черниговский национальный технологический университет (ул. Шевченко, 95, г. Чернигов, 14035, Украина).

Dubyna Maksym – PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Finance, Banking and Insurance, Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14035 Chernihiv, Ukraine).

E-mail: maks[email protected];

ORCID: 0000-0002-5305-7815;

Researcher ID: F-3291-2014.

 

Додаток Г

Приклади оформлення транслітерованого

списку використаних джерел

СТИЛЬ АМЕРИКАНСЬКОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ (APA STYLE)

Сфера застосування – суспільні науки (соціологія, право, психологія, історія тощо)

Правила бібліографічного опису для списку використаних джерел1

 

 

Схема

Приклади

Книга: 1-7 авторів

Прізвище1, Ініціали1,

Прізвище2, Ініціали2,

Прізвище3, Ініціали3,

Прізвище4, Ініціали4,

Прізвище5, Ініціали5,

Прізвище6, Ініціали6, &

Прізвище7, Ініціали7.

(Рік). Назва книги:

Підназва (номер

видання). Місце

видання: Видавництво

Україномовне джерело:

Tymoshyk, M. V. (2004). Vydavnycha sprava ta redahuvannia [Publishing and editing]. Kyiv: In Yure [in Ukrainian].

 

Англомовне джерело:

Hubbard, R. G., Koehn, M. F., Omstein, S. I., Audenrode, M. V., & Royer, J. (2010). The mutual fund industry: Competition and investor welfare. New York, NY: Columbia University Press.

Книга: 8 і більше авторів

Прізвище1, Ініціали1,

Прізвище2, Ініціали2,

Прізвище3, Ініціали3,

Прізвище4, Ініціали4,

Прізвище5, Ініціали5,

Прізвище6, Ініціали6 …

Прізвище останнього

автора, Ініціали. (Рік).

Назва книги: Підназва

(номер видання). Місце

видання: Видавництво

Україномовне джерело:

Moskalenko, V. F., Hulchii, O. P., Hruzieva, T. S., Lekhan, V. M., Pershahen, Y., Khernandes, R. ... Chuiko A. P. (2013). Hromadske zdorovia [Public health] (3rd ed.). Vinnytsia: Nova knyha [in Ukrainian].

 

Англомовне джерело:

Zinn, H., Konopacki, M., Buhle, P., Watkins, J. E., Mills, S., Mullins, J. W. … Komisar, R. (2008). A people’s history of American empire: A graphic adaptation. New York, NY: Metropolitan Books.

Книга за редакцією

Прізвище редактора,

Ініціали. (Ред.). (Рік).

Назва книги: Підназва

(номер видання). Місце

видання: Видавництво.

Україномовне джерело:

Ilchuk, V. P. (Ed.). (2017). Finansove zabezpechennia rozvytku subiektiv pidpryiemnytstva realnoho sektoru ekonomiky [Financial support for the development of entrepreneurship in the real sector of the economy]. Chernihiv: ChNTU [in Ukrainian].

 

Англомовне джерело:

Ophir, A., Givoni, M., & Hanafi, S. (Eds.). (2009). The power of inclusive exclusion. New York, NY: Zone.

Книга: автор-організація

Назва організації. (Рік).

Назва книги: Підназва

(номер видання). (Номер звіту*). Місце видання: Видавництво.

 

*якщо це доречно

Україномовне джерело:

Instytut svitovoi ekonomiky ta mizhnarodnykh vidnosyn [Institute of World Economy and International Relations]. (2012). Derzhava v ekonomitsi Yaponii [The state in the economy of Japan]. Kyiv: Nauka [in Ukrainian].

 

Англомовне джерело:

Peace Corps. (2006). A life inspired. Washington, DC: Author.

Книга без автора

Назва книги: Підназва.

(Рік). (номер видання).

Місце видання:

Видавництво.

Україномовне джерело:

Ukrainskyi рravopys [Ukrainian spelling]. (2015). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

 

Англомовне джерело:

Twenty-four hours a day. (2010). Miami, FL: BN Publishing.

Частина книги

Прізвище автора глави,

Ініціали. (Рік). Назва

глави: Підназва. В

Ініціали Прізвище

редактора або укладача

(відповідальність*),

Назва книги: Підназва

(номер видання).

(cторінковий інтервал).

Місце видання:

Видавництво.

 

*скорочено

Україномовне джерело:

Butkevych, O. V. (2013). Teoriia istorii mizhnarodnoho prava [Theory of history of international law]. In O. V. Butkevych, Istoriia mizhnarodnoho prava – History of international law (pp. 10-55). Kyiv: Lira-K [in Ukrainian].

 

Balashova, Ye. (2014). Stratehichni doslidzhennia [Strategic research]. In A. Sukhorukov (Red.), Priorytety investytsiinoho zabezpechennia – Priorities of investment support (2nd ed.). (рр. 5-9). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

 

 

Англомовне джерело:

Grosman, D. (2009). Writing in the dark. In T. Morrison (Ed.), Burn this book (pp. 22-32). New York, NY: HarperCollins Publishers.

Farrell, S. E. (2009). Art. In D. Simmons (Ed.), New critical essays on Kurt Vonnegut (p. 91). New York, NY: Palgrave Macmillan.

Багатотомні видання

Прізвище автора

багатотомної праці,

Ініціали, & Прізвище

редактора, Ініціали

(Ред.). (Рік). Назва

багатотомної праці:

Підназва (номер

видання). (Діапазон

томів). Місце видання:

Видавництво.

Україномовне джерело:

Dubnitskii, V. I., & Buleeva, I. P. (Eds.). (2011). Ukraina i ee regiony na puti k innovatsionnomu obshchestvu [Ukraine and its regions on the way to an innovative society] (Vols. 1-4). Donetsk: Yugo-Vostok [in Russian].

 

Англомовне джерело:

Milton, J. (1847). The prose works of John Milton (Vol. 1-2). Philadelphia, PA: John W. Moore.

Багатотомні видання (окремий том)

Прізвище автора тому,

Ініціали. (Рік). Назва

тому: Підназва. В

Ініціали Прізвище

редактора (Ред.), Назва

багатотомної праці:

Підназва (номер

видання). (Номер тому,

сторінковий інтервал).

Місце видання:

Видавництво.

Україномовне джерело:

Mochernyi, S. V. (2000). K (Kontsentratsiii kapitalu) — P (Portfelnyi analiz) [K (Concentration of Capital) – P (Portfolio Analysis)]. In S. V. Mochernyi (Ed.), Ekonomichna entsyklopediia – Economic Encyclopedia (Vol. 2, pp. 100‑120). Kyiv: Akademiia [in Ukrainian].

 

Англомовне джерело:

Niehuis, S. (2008). Dating. In J. T. Sears (Ed.), The Greenwood encyclopedia of love (Vol. 6, pp. 57-60). Westport, CT: Greenwood.

Автореферат дисертації

Прізвище, Ініціали. (Рік). Назва роботи: Підназва. (Тип роботи з вказівкою наукового ступеня автора). Університет, в якому захищено дисертацію, Місто.

Україномовне джерело:

Illiashenko, S. M. (2000). Upravlinnia innovatsiinym rozvytkom subiektiv hospodarskoi diialnosti u nestabilnomu rynkovomu seredovyshchi [Management of innovative development of economic activities in an unstable market environment]. (Doctor’s thesis). Sumy State University, Sumy [in Ukrainian].

 

Англомовне джерело:

Mylott, E. (2009). To flatten her sphere to a circle, mount it and take to the road: The bicycle. (Master's thesis). University at Albany, State University of New York, Albany.

Матеріали конференцій

Прізвище, Ініціали. (Рік). Назва виступу, Відомості про конференцію. Місце видання: Видавництво.

Україномовне джерело:

Zahoruiko, I. O. (2016). Makroekonomichni chynnyky bankivskoho marketynhu [Macroeconomic factors of banking marketing], I Vseukrainska naukovo-praktychna internet-konferentsiia z bankivskoi spravy [І All-Ukrainian Scientific and Practical Internet Conference on Banking] (Cherkasy, September 16-17, 2016). Cherkasy ChDTU [in Ukrainian].

 

Англомовне джерело:

Josang, A., Maseng, T., & Knapskog, S. J. (Eds.). (2009). Identity and privacy in the Internet age, 14th Nordic conference on secure IT systems, NordSec 2009. Heidelberg, Germany: Springer Berlin.

Закони, статути, накази

Назва закону або статуту, або наказу. Номер закону § Номер розділу номер статті. (Рік затвердження).

Serve America Act. 42 U.S.C. § 12501et seq. (2009).

 

Pro innovatsiinu diialnist [On innovative activity]. № 40–IV (July 4, 2002).

Стаття з журналу

Прізвище, Ініціали. (Рік). Назва статті: Підназва. Назва журналу, Номер журналу, Сторінковий інтервал.

Україномовне джерело:

Illiashenko, S. M. (2012). Analiz rynkovyh mozhlyvostei i potencialu innovaciinoho rozvytku orhanizacii na bazi ekolohichnykh innovatsii [Analysis of market opportunities and organization potential of innovative development on basis of ecological innovation]. Marketynh i menedzhment innovatsii – Marketing and Management of Innovations, 3, 229–241 [in Ukrainian].

 

Англомовне джерело:

Benjamin, A. C. (1960). The ethics of scholarship: A discussion of problems that arise in its application. Journal of Higher Education, 31(9), 471-480.

Стаття з газети

Прізвище, Ініціали. (Дата випуску). Назва статті: Підназва. Назва газети, сторінковий інтервал.

Україномовне джерело:

Ishchenko, H. (2016, February 11). Velyka pryvatyzatsiia ahrosektoru ne za horamy? [Great privatization of the agricultural sector is not far off?]. Uriadovyi kurier – Government Courier, p. 5 [in Ukrainian].

 

Англомовне джерело:

Itzkoff, D. (2010, March 31). A touch for funny bones and earlobes. New York Times, p. C1.

Електронний ресурс

БО документа*. Взято з http: або doi:

 

* за прикладами. Наведе­ними вище (книги, жур­налу, газети і т. д., але без відомостей про місце видання і видавництво)

Illiashenko, S. M., & Shypulina, Yu. S. (2007). Tovarna innovatsiina polityka [Product innovative policy]. Sumy: Universytetska knyha. Retrieved from ftp://lib.sumdu.edu.ua/Books/1539.pdf.

Ingwersen, P. (1992). Information retrieval interaction. Retrieved from http://www.db.dk/pi/iri.

Itzkoff, D. (2010, March 31). A touch for funny bones and earlobes. New York Times, p. C1. Retrieved from www.nytimes.com.

Hsueh, C. (2010). Weblog-based electronic portfolios. Educational Technology Research, 58(2), 11-27. doi:10.1007/s11423-008-9098-1.

 

Примітки:

2. Назви книг, журналів зазначаються без скорочень.

3. Назва міста англійською пишеться повністю.

4. Увага! Назви книги, статті, журналу, газети тощо повинні бути надані (крім транслітерації) у перекладі англ. мовою.

 

Звертаємо Вашу увагу! Комп’ютерний переклад анотації та ключових слів англійською мовою категорично заборонено!!!

Додаток Д

Бланк квитанції для оплати публікації

 

 

1 На основі джерела: Міжнародні правила цитування та посилання в наукових роботах : методичні рекомендації / автори-укладачі: О. Боженко, Ю. Корян, М. Федорець ; редколегія В. С. Пашкова, О. В. Воскобійникова-Гузєва, Я. Є. Сошинська, О. М. Бруй ; Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» ; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА, 2016. – Електрон. вид. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – 117 с.